A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated

Filename: codeigniter/CodeIgniter.php

Line Number: 53

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: models/project_model.php

Line Number: 23

Ombouw N31 Harlingen-Zurich | Infra Project Support

Ombouw N31 Harlingen-Zurich

Informatie met betrekking tot het project

Uitvoering: nov 2006 tot okt 2008
Aanneemsom: 10 - 20 miljoen
Hoofdaannemer: Bouwcombinatie De Eendracht
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Noord Nederland
Bouwlocatie: Harlingen-Zurich

Combinanten

 

Ballast Nedam Infra Dura Vermeer Divisie Infra
 

Omschrijving project

 

1.    Inleiding
1.1    Aanleiding en problematiek
    Op 27 november 2001 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat te kennen gegeven te zoeken naar een oplossing voor de verkeersveiligheidproblematiek op de N31 tussen Zurich en Harlingen.

Op het enkelbaans autoweggedeelte tussen Zurich en Harlingen zijn van 1993 tot en met 2001 18 doden en 37 gewonden gevallen. Het risico om slachtoffer te worden op dit weggedeelte is in vergelijking met andere rijksautowegen twee keer zo groot.

Naast de verkeersonveilige situatie die de hoofdaanleiding voor het project vormt, speelt er ook een regionaal-economisch aspect. Volgens de Provincie Fryslan heeft de N31 tussen Harlingen en de Afsluitdijk als verbinding tussen de Westergozone en de rest van het landelijke hoofdwegennet onvoldoende allure. Hierdoor wordt de economische potentie van het gebied onvoldoende benut. 

1.2    Standpunt    Op 9 januari 2004 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkhuisvesting, Ruimelijke Ordening en Milieubeheer, haar Standpunt N31 Zurich – Harlingen bekend gemaakt. 

Dit standpunt houdt in dat – mede gelet op de ontvangen inspraakreacties en adviezen – wordt gekozen voor het realiseren van het 2x2 autoweg alternatief. Dit betekent dat de weg vanaf het dorp Zurich tot aan de traverse Harlingen wordt uitgevoerd als een dubbelbaans autoweg met twee rijstroken per richting. 

2    Beschrijving ontwerp infrastructuur

2.1    Algemeen    Bij de aanvang van het werk [juli 2006] is het gedeelte tussen Zurich en Harlingen nog een autoweg met 2x1 rijstroken. Het project betreft een ombouw van de N31 van de bestaande enkelbaans autoweg naar een dubbelbaans autoweg met twee rijstroken per rijbaan, zonder gelijkvloerse kruisingen en oversteken.

Overzicht ombouw N31 Harlingen-Zurich

 

2.2    Locatie    De locaties van de werkzaamheden zijn geprojecteerd op en langs de bestaande N31 vanaf km 7,180 (circa 500 meter ten zuiden van Zurich) tot km 14,040 (circa 200 meter noordelijk van de Harlingervaart / Bolswardervaart) in de gemeente Wunseradiel en de gemeente Harlingen.

2.3    Horizontaal en verticaal alignement    De ombouw vindt plaats door over de gehele lengte van de N31 oostelijk van de bestaande rijbaan een nieuwe rijbaan aan te leggen. Deze rijbaan wordt ingericht voor twee rijstroken en is bestemd voor het verkeer in noordelijke richting. De bestaande rijbaan wordt aangepast en bestemd voor verkeer in zuidelijke richting.

Uitzondering is het weggedeelte ten noorden van Zurich, waar de nieuwe rijbaan over een lengte van circa 300 meter aan de westzijde wordt aangelegd.

In verticale zin wordt de nieuwe rijbaan op gelijke hoogte met de bestaande weg aangelegd. Uitzondering is het gedeelte bij de aan te leggen aansluiting Kimswerderlaan, waarbij de gehele rijksweg over de Kimswederlaan wordt geleid.

2.4    Kruisingen, kunstwerken en aansluitingen    De bestaande gelijkvloerse kruising bij Zurich (km 8.0) wordt opgeheven. Ter vervanging hiervan wordt ten zuiden van Zurich een ongelijkvloerse kruising aangelegd, door middel van een nieuw viaduct en een verbindingsweg tussen de Caspar de Roblesdijk en Ald Mar/Gooyumerweg.
De bestaande gelijkvloerse oversteken bij ’t Strand (km 9.1) en Dijksterburen (km 10.9) worden opgeheven.

De bestaande kruising met de Kimswerderlaan (km 12.0) wordt omgebouwd tot een ongelijkvloerse aansluiting, waarbij de N31 met een viaduct over de bestaande Kimswerderlaan wordt geleid.

De bestaande brug over de Harlingervaart wordt gesloopt. De Harlingervaart wordt gekruist met twee nieuw te bouwen kunstwerken. 

2.5    Dwarsprofiel    De verhardingsbreedte van de hoofdrijbanen bedraagt 8,90 meter. Uitgangspunt is dat de weg tijdens onderhoud open blijft voor verkeer volgens een zogenaamd 2-1 systeem. 

2.6    Verlichting    Langs de N31 wordt geen verlichting geplaatst. De onderliggende kruisingsvlakken van de aansluiting Kimswederlaan worden wel voorzien van verlichting. Tevens worden de bushaltes nabij Zurich en de Kimswerderlaan in verband met sociale veiligheid voorzien van openbare verlichting. 

2.7 Kabels en leidingen    Over het gehele traject worden kabels en leidingen verlegd c.q. aangepast. Het gaat hierbij onder andere om kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecommunicatie.

Werkzaamheden Infra Project Support